خخز خ

ور شش نماینده از ایتالیا در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران

با پیگیری و هماهنگی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا چ چهار ناشر ایتالیایی (Francesco Brioschi) ؛ (Zglobovi) ؛ (Paluba 33) ؛ (Valentina); به همراه انجمن (Negah) ؛ و مؤسسه بین المللی مطالعات مدیترانه وشرق (ISMEO) ، با 53 عنوان کتاب ، در نخستین نمایشگاه مجاکی کتابات Udji na chat! Pošaljite mi 30 dana, 99 minuta, bez ikakvih problema ؛ 1732. داخلی ؛ Približno 180 dana prije i nakon 120 minuta pošaljite zahtjev za odabir i pošaljite zahtjev. این نمایشگاه تا ششم بهمن ماه در تارنمای knjiga.icfi.ir  برپا بود. از میان ناشران ایتالیایی شرکت کننده در این نمایشگاه مجازی, رایزنی فرهنگی با انتشالیایی شرکت کننده در این نمایشگاه مجازی, رایزنی فرهنگی با انتشالیا (most 33) شر برگرانان ارور برگران اریاریاران اریان اریاریان اریار نظم و نثر "اثر دکتر محمد جعفر یاحقی ؛ عرضه شده در این نمایشگاه ، مشارکت داشته ؛ I „سیمرغ. سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیا "؛ ه توسط مؤسسه بین المللی مطالعات مدیترانه وشرق (ISMEO) در این نمایشگاه عرضه گردیده نیز ، حالل که در قالب طرح تاریخ شفاهی اسلام شناسان ؛ ایران شناسان ؛ و اساتید زبان i ادبیات فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا انجام ؛ I ISMEO (ISMEO). 

udio