نست دانشگاهی معماری معاصر ایران

نشست تخصصی گرایشات معماری صهر ره رم

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ نظام معماری ؛ U četvrtak, 18.45 - 14.30, 28. marta 2019. u 53:XNUMX نشست تخصصی “گرایشات معماری معاصر ایران” در محل Aula Magna دانشکده معماری دانشگاه ساپینزا شهر رم به نشانی Gr رش ش Gr ci ci ci

Luca Ribichini Luca Ribichini Luca Ribichini Luca Ribichini Lucky Ribichini عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران ؛ Domizia Mandolesi هماهنگ کننده دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه ساپینزا ؛ I Roberto Cherubini رابط بین الملل دپارتمان معماری i طرح دانشگاه ساپینزا ؛ معمار Alessandra De Cesaris ؛ و کامران افشار نادری (مؤسس مجله تخصصی معمار) در خصوص گرایشات معماری معاصر ایران به ایراد سخن خوهند پر 18 i Laura Valeria Ferretti Guendalino Salimei i Laura Valeria Ferretti Guendalino Salimei i ز معماران دپارتمان معماری i طرح دانشگاه ساپینزا, هم اندیشی و ناایی

 

udio