دوره آموزش زبان فارسی

از چهارمین دوره مجازی آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

7 ی ن ک ز - Zamijenite ovu stranicu i stavite je na listu za pretraživanje. 1400 میانی 1 i 2 ؛ Od 1. do 2. mjeseca مشتمل بر ده جلسه آموزشی به طول یک ساعت وین (م موعا 1 ساعت) برگزار می گردد ؛ و در پایان آن ، از فارسی آموزانی که در 2 درصد از ساعات آموزشی حضور داشته باشند ، آزمون پاینینااناات نوشتن ؛ سخن گفتن ؛ و… به عمل آمده ؛ و برای حائزین نمره قبولی ، گواهینامه شرکت در دوره صادر خواهد شد

udio