جشنواره بین المللی فیلم کوتاه یی

نمایندگان ایران درجشنواره بین المللی فیلم کوتاه

فیلم های کوتاه "کفش" ساخته حسین دارابی ؛ و „عشق درون” به نویسندگی و کارگردانی احسان نصری, به جمع نامزدهای پایانی بخش نویسندگی و کارگردانی احسان نصری, به جمع نامزدهای پایانی بخش نویسندگی هشتمین دری روری روورک یروور کرورورور اروروش ت کرورور ارورور ارور ارور ارور یرورور ارور رورور ارورور ارورور ارورور ارورور دورور ارورور روروش (Spi Stories) که با شعار "ما به برابری نیازمندیم" ؛ Prosinac 2020. برگزار می گردد. فیلم کوتاه منتخب این جشنواره ، متعاقباً معرفی خواهد شد i جایزه نقدی به ارزش 3 هزار یورو به آن تعاق د 

udio